Oplysningspligt i henhold til art. 13 GDPR

Det er vigtigt for os at beskytte Deres personoplysninger. Vi behandler derfor kun Deres personoplysninger (herefter kaldet ”data”) i henhold til de lovmæssige forskrifter. Med denne erklæring om databeskyttelse vil vi i udstrakt grad informere Dem om behandlingen af Deres data i vores virksomhed og om Deres krav og rettigheder i henhold til den lovmæssige databeskyttelse i henhold til art. 13 i den generelle europæiske forordning om databeskyttelse (GDPR).

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan De henvende Dem til?

Ansvarlig er

Hörluchs Hearing GmbH & Co.KG
Bergseestraße 10
91217 Hersbruck
E-mail: info@hoerluchs.com
Tlf.: 09151 – 908 86 0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist

Christian Blume
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-mail: anfragen@projekt29.de
Tlf.: 0941-2986930

2. Hvilke data behandler vi, og hvilke kilder stammer disse data fra?

Vi behandler de data, som vi har modtaget fra Dem i forbindelse med forberedelsen hhv. afviklingen af kontrakter, på grundlag af samtykker eller i forbindelse med Deres ansøgning til os eller i forbindelse med Deres samarbejde med os som medarbejder.

Til Deres personlige data hører:

Deres stam-/kontaktdata, det vil sige for kunder fx for- og efternavn, adresse, kontaktdata (e-mailadresse, telefonnummer, fax), bankoplysninger.

For ansøgere og medarbejdere hører hertil fx for- og efternavn, adresse, kontaktdata (e-mailadresse, telefonnummer, fax), fødselsdato, data fra CV og referencer, bankoplysninger, religion.

For samarbejdspartnere hører hertil fx navnene på Deres forretningsmæssige repræsentanter, firmanavn, registreringsnummer, CVR-nummer, virksomhedsnummer, adresse, kontaktdata på kontaktpersoner (e-mailadresse, telefonnummer, fax), bankoplysninger.

Desuden behandler vi også de følgende øvrige personoplysninger:

 • Informationer om typen på og indhold af kontraktdata, ordredata, omsætnings- og bilagsdata, forhistorie for kunder og leverandører samt rådgivningsdokumenter.
 • Reklame- og salgsdata.
 • Informationer fra Deres elektroniske korrespondance med os (fx IP-adresse, log-in data),
 • Øvrige data, som vi har modtaget fra Dem i forbindelse med vores forretningsforbindelse (fx i forbindelse med kundesamtaler),
 • Data, som vi selv genererer på basis af stam- / kontaktdata samt andre data som fx ved hjælp af analyser af kundebehov og kundepotentiale,
 • Dokumentation for Deres samtykkeerklæring vedrørende modtagelse af fx nyhedsbreve.

3. Med hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles data?

Vi behandler Deres data i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle europæiske forordning om databeskyttelse (GDPR) og  tysk lov om databeskyttelse [BDSG 2018] i den til enhver tid gældende udgave:

 • til opfyldelse af en kontrakt eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt (art 6, stk. 1, bogstav b i GDPR):
  Behandlingen af Deres data sker i forbindelse med kontraktafvikling online eller i en af vores filialer, kontraktafviklingen for medarbejderskab foregår i vores virksomheder. Data behandles især i forbindelse med forberedelse af forretninger og med opfyldelsen af kontrakter med Dem.
 • for at overholde retlige forpligtelser (art. 6, stk. 1, bogstav c i GDPR):
  Behandlingen af Deres data er nødvendig af hensyn til overholdelsen af forskellige retlige forpligtelser, fx i henhold til den tyske handelslov (HGB) eller den tyske lov om afgifter (AO).
 • for at forfølge legitime interesser (art. 6, stk. 1, bogstav f i GDPR):
  Som følge af en afvejning af interesser kan en databehandling ud over den egentlige opfyldelse af kontrakten udføres for at forfølge vores eller tredjeparts legitime interesser. En databehandling for at forfølge legitime interesser udføres fx i følgende tilfælde:
  • Reklame- eller marketingvirksomhed (se nr. 4),
  • Foranstaltninger til forretningsstyring og videreudvikling af tjenesteydelser og produkter;
  • Administration af en kundedatabase for hele koncernen til forbedring af vores kundeservice
  • i forbindelse med sagsanlæg.
 • i forbindelse med Deres afgivelse af samtykke (art. 6, stk. 1, bogstav a GDPR):
  Hvis De har givet os samtykke til at behandle Deres data, fx for tilsendelse af vores nyhedsbrev.

4. Behandling af personoplysninger til reklameformål

Behandlingen af Deres personoplysninger til reklameformål kan De når som helst gøre indsigelse imod som helhed eller imod enkelte foranstaltninger, uden at der i forbindelse hermed opkræves andre omkostninger end forsendelsesomkostninger i henhold til grundtariffen.

Vi har under de lovmæssige forudsætninger i § 7, stk. 3 i tysk lov om illoyal konkurrence (UWG) ret til at anvende den e-mailadresse, De har angivet ved indgåelsen af kontrakten, til direkte tilsendelse af reklamer for egne lignende varer eller tjenesteydelser. Disse produktanbefalinger modtager De fra os, uanset om De abonnerer på et nyhedsbrev eller ej.
Hvis De ikke ønsker at modtage anbefalinger af denne art fra os pr. e-mail, kan De når som helst gøre indsigelse mod brugen af Deres adresse til dette formål, uden at der i forbindelse hermed opkræves andre omkostninger end forsendelsesomkostninger i henhold til grundtariffen. Det er tilstrækkeligt at meddele os dette i tekstform. Selvfølgelig indeholder hver e-mail også altid et link til afmelding.

5. Hvem modtager mine data?

Selv om vi gør brug af en tjenesteyder inden for databehandling, er vi stadig ansvarlige for beskyttelsen af Deres data. Samtlige tjenesteydere inden for databehandling er kontraktligt forpligtede til at behandle Deres data fortroligt og kun i forbindelse med leveringen af deres ydelser. De af os anvendte tjenesteydere inden for databehandling modtager Deres data, hvis disse data er nødvendige for leveringen af de enkelte tjenesteyderes ydelser. Det kan fx være It-tjenesteydere, som vi har brug for til drift og sikring af vores it-system samt reklame og adresseforlag til reklamekampagner.

Deres data bliver behandlet i vores kundedatabase. Kundedatabasen understøtter forbedringen af datakvaliteten på de eksisterende kundedata (sletning af dubletter, markering af flyttet/afdød, adresserettelser) og gør det muligt at tilføre data fra offentlige kilder.

Disse data stilles til rådighed for koncernselskaberne i det omfang, de er nødvendige for kontraktafviklingen. Lagringen af kundedata sker for hver enkelt virksomhed og særskilt, i hvilken forbindelse vores moderkoncern fungerer som tjenesteyder for de enkelte involverede selskaber.

Hvis der foreligger en lovmæssig forpligtelse samt i forbindelse med sagsanlæg kan myndigheder og domstole samt eksterne auditører modtage Deres data.
Derudover kan forsikringer, banker, kreditoplysningsbureauer og tjenesteydere modtage Deres data med henblik på forberedelsen og opfyldelsen af kontrakter.

6. Hvor længe gemmes mine data?

Vi behandler Deres data, indtil vores forretningsforbindelse afsluttes eller til udløbet af de gældende lovmæssige opbevaringsperioder (fx i henhold til den tyske handelslov (HGB) eller den tyske lov om afgifter (AO), lov om personer anbragt på hjem eller arbejdstidslov); derudover til afslutningen af eventuelle retslige stridsspørgsmål, hvor data er nødvendige som bevis.

7. Bliver personoplysninger sendt til tredjeland?

Principielt sender vi ikke nogen data til tredjeland. En overførsel finder kun sted i enkelte tilfælde på grundlag af en afgørelse fra EU-kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, standardkontraktbestemmelser, passende garantier eller Deres udtrykkeligt samtykke.

8. Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til databeskyttelse?

De har når som helst ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, og De har ret til dataportabilitet af Deres gemte personoplysninger og til at gøre indsigelse i henhold til forudsætningerne i databeskyttelseslovgivningen.

Ret til indsigt:
De kan af os kræve indsigt i, om og i hvilket omfang vi behandler Deres data.

Ret til berigtigelse:
Behandler vi data om Dem, der er ufuldstændige eller urigtige, kan De når som helst af os kræve berigtigelse, eller at ufuldstændige personoplysninger gøres fuldstændige.

Ret til sletning:
De kan af os kræve sletning af Deres data, hvis vi behandler disse uretmæssigt, eller behandlingen udgør en uforholdsmæssig indgriben i Deres legitime interesse i beskyttelse. Vi beder Dem være opmærksom på, at der kan foreligge årsager, der er til hinder for en omgående sletning, fx i tilfælde, hvor der foreligger en lovbestemt pligt til opbevaring.
Uafhængigt af, om De gør Deres ret til sletning gældende, vil vi slette Deres data omgående og fuldstændigt, hvis der ikke foreligger en kontraktlig eller lovmæssig opbevaringspligt, der strider imod dette.

Ret til begrænsning af behandling:
De kan af os kræve en begrænsning af behandlingen af Deres data, hvis

 • De bestrider rigtigheden af personoplysningerne, nemlig i den periode, der går, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
 • behandlingen er ulovlig, men De modsætter Dem sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne til det tiltænkte formål, men de er nødvendige for, at Deres retskrav kan gøres gældende eller forsvares, eller
 • De har gjort indsigelse mod behandlingen af data.

Ret til dataportabilitet:
De har ret til at kræve af os, at vi stiller de data til rådighed for Dem, som De har udleveret til os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, og at De via os kan overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindringer, hvis

 • vi har modtaget disse data på basis af et af Dem afgivet og uigenkaldeligt samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt mellem os, og
 • denne behandling sker ved hjælp af automatiserede metoder.

Hvis det er teknisk muligt, kan De af os forlange, at vi sender Deres Data direkte til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse:
Behandler vi Deres data på basis af en legitim interesse, kan De når som helst gøre indsigelse mod denne behandling; dette gælder også for en profilering, der baserer på disse bestemmelser. Vi vil i så fald ikke længere behandle Deres data, medmindre vi kan påvise tvingende årsager til databehandlingen med henblik på interesser, der skal beskyttes, og som går forud for Deres interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller databehandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Behandlingen af Deres data til direkte tilsendelse af reklamer kan De når som helst gøre indsigelse imod uden at begrunde det.

Ret til at indgive en klage:
Mener De, at vi ved behandlingen af Deres data overtræder gældende tysk eller europæiske lov om beskyttelse af data, beder vi Dem kontakte os, så vi kan afklare spørgsmål. De har naturligvis også ret til at henvende Dem til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for Dem, direktoratet for tilsyn med databeskyttelse.
Hvis De vil gøre en af de anførte rettigheder gældende over for os, beder vi Dem kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. I tvivlstilfælde kan vi kræve yderligere oplysninger til bekræftelse af Deres identitet.

9. Er jeg forpligtet til at udlevere data?

Behandlingen af Deres data er nødvendig for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt, De har indgået med os. Hvis De ikke udleverer disse data til os, vil vi som regel skulle nægte at indgå en kontrakt eller ikke længere kunne opfylde en bestående kontrakt og må derfor bringe den til ophør. De har dog ikke pligt til at give Deres samtykke til behandling af data, der ikke er relevante hhv. nødvendige i henhold til loven for at opfylde en kontrakt.